Zajmujemy się szeroko pojętą technologią medyczną dla wszystkich obiektów, w których jest prowadzona działalność lecznicza. 

Praca technologa medycznego wymaga ścisłej współpracy ze wszystkimi uczestnikami procesu projektowego, od Inwestora, przez Użytkownika, projektantów branżowych, rzeczoznawców, na inspektorach skończywszy. Owocuje to bardzo szeroką wiedzą na pograniczu niemalże wszystkich dziedzin techniki.

Nasza wysocespecjalistyczna i interdyscyplinarna działalność łączy techniczne, medyczne, społeczne, etyczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania obiektu medycznego. To wspomaganie pracy jego użytkowników i wszystkich uczestników procesu projektowego, z analizą użyteczności, efektywności i bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu aspektu ekonomicznego. Przywiązujemy dużą wagę do komfortu środowiska pobytu pacjenta i jeszcze większą do ergonomii środowiska pracy personelu.

Prowadzimy działalność projektową, szkoleniową i doradczą na terenie całego kraju, w oparciu o najnowocześniejsze standardy i rozwiązania.

Dlaczego warto podjąć współpracę z nami? Ponieważ wspiera nas doświadczenie wynikające z wieloletniej praktyki w realizacjach obiektów opieki zdrowotnej na terenie całego kraju. Najlepiej przemówią nasze referencje.

Placówki medyczne są bardzo specyficznymi obiektami, charakteryzującymi się dużym nasyceniem zaawansowanych urządzeń oraz instalacji technicznych. Technologia medyczna narzuca powiązania funkcjonalne pomiędzy poszczególnymi trybikami, które składają się na pełny mechanizm, jakim jest obiekt medyczny. Musi uwzględniać rzeczywiste potrzeby personelu, pacjentów i procesów wraz z zachowaniem ciągów technologicznych i bezpieczeństwa użytkowania przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących wymogów.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że poszczególne trybiki, pomimo pozornych podobieństw, mają skrajnie różne wymagania, np. oddział alergologii i oddział intensywnej terapii lub pracownia endoskopii i pracownia USG. Różne potrzeby i zagrożenia wymagają różnorodnych rozwiązań, każdorazowo zoptymalizowanych do warunków lokalnych.

zakres kompetencji

Technolog, działając na styku wszystkich branż projektowych, spina je w jednolitą całość, wspierając pracę absolutnie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i na każdym jego etapie.

Zakres kompetencji technologa medycznego

- stworzenie wytycznych branżowych (architektura, konstrukcja, wentylacja, klimatyzacja, inst. elektryczne, inst. sanitarne, etc.)
- opracowanie wytycznych technologicznych dla urządzeń medycznych
- optymalizacja wykorzystania kubatury obiektu pod kątem procesów leczniczych i struktur towarzyszących
- wrysowanie, zestawienie oraz wykaz zbiorczy urządzeń i mebli medycznych
- pomoc w doborze, ustalenie parametrów technicznych oraz kosztorys urządzeń i mebli medycznych
- stworzenie dokumentacji przetargowej urządzeń i mebli medycznych
- ocena ekonomiczna wprowadzenia i prowadzenia technologii medycznej

projektowanie

Nie jesteśmy architektami, lecz technologami medycznymi. Nie robimy więc architektury, lecz technologię medyczną. Projektując koncentrujemy się na aspektach technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i ergonomicznych, współpracując ściśle z architektem i pozostałymi projektantami branżowymi. 

 

koncepcja programowo-przestrzenna (KPP)

- określenie programu obiektu

- określenie powiązań funkcjonalnych

- określenie ruchu pacjentów, personelu i materiałów

- wstępny zarys (draft) obiektu
 

projekt budowlany (PB)

- stworzenie wytycznych branżowych (architektura, konstrukcja, wentylacja, klimatyzacja, inst. elektryczne, inst. sanitarne, etc.)

- określenie wymogów przyłączy dla urządzeń medycznych

- uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. BHP i sanitarno-epidemilogicznych

projekt wykonawczy (PW)

- uszczegółowienie wytycznych branżowych (architektura, konstrukcja, wentylacja, klimatyzacja, inst. elektryczne, inst. sanitarne, etc.)

- wrysowanie, zestawienie oraz wykaz zbiorczy urządzeń i mebli medycznych

- kosztorys inwestorski urządzeń i mebli medycznych

program funkcjonalno-użytkowy (PFU)

- określenie programu obiektu

- określenie powiązań funkcjonalnych

- określenie ruchu pacjentów, personelu i materiałów

- wstępny zarys (draft) obiektu

- stworzenie wytycznych branżowych

- zestawienie parametrów urzadzeń i mebli medycznych
 

projekt dostępności (PD)

- wyznaczenie pól manewrowych i dróg dostępu

- opracowanie wytycznych branżowych dostępności

- dobór, wrysowanie, zestawienie oraz wykaz zbiorczy urządzeń pomocniczych

- uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. BHP i sanitarno-epidemilogicznych

medyczny projekt wnętrz (MPW)

- szczegółowe rozmieszczenie elementów wyposażenia pomieszczenia

- wizualizacje z wysoce specjalistycznym wyposażeniem

- dobór kolorów i materiałów wykończeniowych

doradztwo

- ocena rozwiązań funkcjonalno-użytkowych pod kątem działalności medycznej

- optymalizacja wykorzystania kubatury obiektu pod kątem procesów leczniczych i struktur towarzyszących

- pomoc w doborze, ustalenie parametrów technicznych oraz kosztorysy inwestorskie urządzeń i mebli medycznych

- wsparcie merytoryczne Zamawiającego podczas przygotowywania (OPZ) i przeprowadzania przetargów zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych

- ocena ekonomiczna wprowadzenia i prowadzenia technologii medycznej

- nadzór technologii medycznej w ramach inżyniera kontraktu

- wsparcie merytoryczne Użytkownika podczas odbiorów i rozruchów

wszystkie prawa zastrzeżone ©
2019